Strona Glówna UP
Debata Edukacyjna
informacje dla autorów

Tytuł, słowa kluczowe, abstrakt: w języku polskim i angielskim
tekst - 12 pkt Times New Roman CE;
interlinia: 1,5 wiersza;

Przypisy dolne wg wzoru:
Literatura. :
- inicjały imion autora i nazwisko autora,
- tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą,
- adres wydawniczy (miejsce i rok wydania)

Ponadto w bibliografii końcowej:
- ISBN
- w przypadku artykułu zamieszczonego w monografii - należy podać zakres stron artykułu

Wzór:
Kowalski J., Role zawodowe nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2009. ISBN978-83-7271-524-1
Kowalski J,. O dokształcaniu nauczycieli [w:] A.Nowak, Zadania dydaktyk przedmiotowych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2010 (s. 196 - 202).
ISBN 978-83-7271-645-3.

Artykuły z czasopism:
- inicjały imion autora i nazwisko autora,
- tytuł wyróżniony kursywą,
- tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej,
- rok wydania,
- numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem

Ponadto w bibliografii końcowej:
- ISSN, ISBN
- zakres stron artykułu.

Wzór:

  • Kowalski J., Klimat pokoju nauczycielskiego. [w:] "Ruch Pedagogiczny" 2010, nr 5, (s.51 - 59). ISSN 0483-4992.

Bibliografia na końcu artykułu w porządku alfabetycznym