Strona Glówna UP
Debata Edukacyjna
procedura recenzowania

Zgodnie z Komunikatem MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przyjęto następujące procedury recenzowania:

  • autor artykułu zgłaszając tekst do czasopisma wyraża zgodę na obowiązująca procedurę recenzowania przyjętą przez redakcję,
  • redakcja dokonuje kwalifikacji artykułu uwzględniając stronę formalną, merytoryczną oraz tematyczną a następnie kieruje do recenzji,
  • każda publikacja recenzowana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
  • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane;
  • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości
  • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
  • autor zostaje poinformowany o wyniku recenzji,
  • każdy artykuł ma nadany numer identyfikacyjny,
  • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane na stronie internetowej czasopisma

 

Formularz recenzji